Gotland pilotområde för att driva på omställningen i energisystemet

Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.

https://www.vindkraftsnyheter.se/20221216/7477/gotland-pilotomrade-att-driva-pa-omstallningen-i-energisystemet

De använder spillvärme till uppvärmning

Bostadsbolaget Kopparstaden i Falun använder sedan ett antal år energi från returledningen i fjärrvärmenätet som en del av uppvärmningen i två av sina fastigheter. Nu testar bostadsbolaget i ett helt nytt projekt om en byggnad som enbart får sin energi från spillvärme klarar att uppfylla BBR-kraven för varmvattentemperatur.

https:///www.sverigesallmannytta.se/vad-vi-gor/de-anvander-spillvarme-till-uppvarmning/