Förnybar energi

En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme. Exempel på energikällor är uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa.  

De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår planet och återbildas mycket långsamt eller inte alls. De kan därför ta slut och ju mer de används idag, desto mindre finns kvar till framtida generationer.  

Förnybara energikällor 

Solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa är förnybara energikällor som ständigt fylls på, främst genom solens strålar. Solen strålar ständigt 10 000 gånger mer energi in till planeten än vad vi människor använder. 

Solens strålar påverkar massor av processer på planeten. Solenergi driver vattnets kretslopp och sätter fart på luften så att vindar och regnmoln skapas. När vindar blåser över en vattenyta överförs energi till vattnet som gör att vågor bildas. 

Genom fotosyntesen fångar växterna in energin i solens strålar och omvandlar den, tillsammans med vatten och koldioxid, till kolhydrater och syre och lagrar därmed den inkommande solenergin i biomassa. På så sätt har alla de förnybara energikällorna, sol, vind, vatten, biomassa och vågor sitt ursprung från solen. 

Biomassa kan bestå av rester från träd i form av grenar, ved och flis eller från växtolja som exempelvis rapsolja. Det kan också komma från matrester från hushåll och skolor. Vissa kommuner samlar in alla matrester i påsar och omvandlar det till biogas som bland annat värmer upp bostäder. Biomassa kan också eldas som biobränslen för att producera el och värme eller användas för att tillverka drivmedel till fordon.  

Läs mer om vattnets kretslopp och fotosyntesen här 

Geotermisk energi kallas den värme som finns i planetens inre. Värmen kan dels komma från tiden när planeten bildades och dels från värme som fylls på vid radioaktivt sönderfall i jordens inre. På Island tränger varmt vatten ändå upp till jordytan och bildar naturliga varmvattenpooler ute i naturen, så kallade gejsrar.  

Tidvattenenergi finns i tidvattnets rörelser som beror på månens och solens dragningskraft. För att det ska vara lönt att använda tidvatten som energikälla krävs stora skillnader mellan högvatten (flod) och lågvatten (ebb). Sverige har ganska lite tidvatten så här är det inte lönsamt att bygga tidvattenkraftverk. 

Icke förnybara energikällor 

Icke förnybara energikällor baseras på begränsade resurser som inte nybildas, eller nybildas så långsamt att de ur ett mänskligt tidsperspektiv riskerar att ta slut. Kärnenergi och fossila bränslen hör till de icke förnybara energikällorna.